Algemene-Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Warme Bakker Rob van Dijk. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Warme Bakker Rob van Dijk te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Warme Bakker Rob van Dijk zijn vrijblijvend. Warme Bakker Rob van Dijk accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Warme Bakker Rob van Dijk behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Warme Bakker Rob van Dijk behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten

Warme Bakker Rob van Dijk bezorgt in een beperkt gebied m.b.t. bestellingen. De bestelling wordt bezorgd op het door de klant aangeven tijdstip vanaf 8.00 uur. Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er een factuur verstuurd dient te worden, kunnen administratiekosten berekend worden.

Leveringen

Warme Bakker Rob van Dijk zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Warme Bakker Rob van Dijk ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Warme Bakker Rob van Dijk daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Warme Bakker Rob van Dijk aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Warme Bakker Rob van Dijk een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Warme Bakker Rob van Dijk.

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Warme Bakker Rob van Dijk de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Warme Bakker Rob van Dijk wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij Warme Bakker Rob van Dijk. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Warme Bakker Rob van Dijk zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Warme Bakker Rob van Dijk, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Warme Bakker Rob van Dijk over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Warme Bakker Rob van Dijk opgave doet van een adres is Warme Bakker Rob van Dijk gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Warme Bakker Rob van Dijk
Kraneweg 77
9718 JK, Groningen

Aansprakelijkheid

Warme Bakker Rob van Dijk is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Warme Bakker Rob van Dijk is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Warme Bakker Rob van Dijk komen. Warme Bakker Rob van Dijk draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Warme Bakker Rob van Dijk eveneens geen verantwoordelijkheid. Warme Bakker Rob van Dijk is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Warme Bakker Rob van Dijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Warme Bakker Rob van Dijk. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Warme Bakker Rob van Dijk uitgesloten.

Diversen

De klant van Warme Bakker Rob van Dijk dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Warme Bakker Rob van Dijk geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Warme Bakker Rob van Dijk garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Warme Bakker Rob van Dijk het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Warme Bakker Rob van Dijk gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Warme Bakker Rob van Dijk kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Warme Bakker Rob van Dijk geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Warme Bakker Rob van Dijk. Niets uit uitgaven of publicaties van Warme Bakker Rob van Dijk mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Warme Bakker Rob van Dijk.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Warme Bakker Rob van Dijk en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Warme Bakker Rob van Dijk te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Warme Bakker Rob van Dijk te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Warme Bakker Rob van Dijk
Kraneweg 77
9718 JK, Groningen
[T] 050 3127457
[F] -
[W] www.warmebakkerrobvandijk.nl
[E] info@warmebakkerrobvandijk.nl
[KvK] 02068775
[BTW nr.] NL 107780094B01

Warme Bakker Rob van Dijk

Heeft u vragen bel dan naar een van onze winkels:

Winkel Kraneweg 050 312 74 57Winkel Verlengde Hereweg 050 526 11 70

Bestellingen kunt u doen via de Webshop of telefonisch.
Heeft u vragen over grote bestellingen of over een bepaald product stuur ons dan een e-mail

Uiterste besteltijd
Bestellingen voor morgen kunnen vandaag uiterlijk tot 16:30 geplaatst worden. Voor grote aantallen graag eerst even bellen met de bakker

Veilig betalen
iDeal